Viễn thông Thanh Hóa thông báo chào hàng cạnh tranh Mua sắm một xe SUV 2 cầu 7 chỗ, máy dầu

Gói thầu: Mua sắm một xe SUV 2 cầu 7 chỗ, máy dầu thuộc công trình: Ðầu tư phương tiện vận chuyển phục vụ công tác điều hành sản xuất và quản lý của Viễn thông Thanh Hóa. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

Gói thầu: “Mua sắm một xe SUV 2 cầu 7 chỗ, máy dầu” thuộc công trình: Ðầu tư phương tiện vận chuyển phục vụ công tác điều hành sản xuất và quản lý của Viễn thông Thanh Hóa. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

Nhà thầu được phát HSYC (miễn phí) trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 9-1 đến trước 8 giờ ngày 19-1-2009 tại Phòng Ðầu tư – Xây dựng cơ bản Viễn thông Thanh Hóa (ÐT: 037.3716558 – Fax: 037.3753600).

Xin mời các nhà thầu trong nước có đủ điều kiện, năng lực tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên. Các nhà thầu phải cung cấp địa chỉ liên hệ, cán bộ phụ trách đấu thầu, số điện thoại, số fax của nhà thầu bằng công văn (fax trước) và có thể tìm hiểu thêm thông tin tại Phòng ÐT-XDCB Viễn thông Thanh Hóa (ÐT: 037.3716558; Fax: 037.3753600).