Cung cấp thuốc, hoá chất, sinh phẩm và vật tư tiêu hao Bệnh viện đa khoa Hậu Giang.

Bệnh viện đa khoa Hậu Giang mời thầu Cung cấp thuốc, hoá chất, sinh phẩm và vật tư tiêu hao thuộc dự án: Cung ứng thuốc cho bệnh viện đa khoa Hậu Giang năm 2008 (Lần 2)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỞ Y TẾ HẬU GIANG
Bệnh viện ĐK Hậu Giang   

Số :   91 /TBMT-BVĐKHG   
              Vị Thanh,  ngày 23  tháng02 năm 2009
   
– Tên Bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa Hậu Giang.
– Tên gói thầu: Cung cấp thuốc, hoá chất, sinh phẩm và vật tư tiêu hao
– Tên công trình: Cung ứng thuốc cho bệnh viện đa khoa Hậu Giang năm 2008 (Lần 2)

– Nguồn vốn: từ nguồn thu viện phí, thu bảo hiểm y tế, quỹ khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi và vốn sự nghiệp y tế. 

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

– Thời gian bán Hồ sơ chào hàng cạnh tranh: vào ngày 02 tháng 03 năm 2009 đến trước 8 giờ  ngày  09 tháng  03 năm  2009 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSCHCT : Phòng Tài Chánh Kế toán bệnh viện đa khoa Hậu Giang (Địa chỉ: số 7 Nguyễn Công Trứ,P1, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; điện thoại: 07113.877515, Fax: 0711.876334).

– Địa điểm nhận HSCHCT: khoa Dược bệnh viện đa khoa Hậu Giang (Địa chỉ: số 7 Nguyễn Công Trứ, P1, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; điện thoại: 07113.877515, Fax: 0711.876334).

– Thời điểm đóng CHCT:   08 giờ ngày 09/03/ 2009
– Mở thầu                       :    09 giờ ngày 09/03/2009

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VP, QLD (3 bản).  
– Địa chỉ Bản tin Đấu thầu
– Trang Thongtindauthau.com