Mời chào hàng Mua sắm trang thiết bị đồ gỗ

Ủy ban nhân dân phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, Tp.Hồ Chí Minh mời thầu Mua sắm trang thiết bị đồ gỗ. Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh. Nguồn vốn : Ngân sách phường.

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

-Tên Bên mời thầu        : UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN CHÁNH HIỆP
-Địa chỉ        : Khu phố 3, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
-Điện thoại        : 08.38837796                       Fax: 08.38837277

-Tên gói thầu        : Mua sắm trang thiết bị đồ gỗ
-Tên dự án        : Mua sắm trang thiết bị đồ gỗ
-Nguồn vốn        : Ngân sách phường
-Hình thức đấu thầu    : Chào hàng cạnh tranh

-Thời gian bán HSMT: Từ 08 giờ 30 ngày 04  tháng  08 năm 2009 đến trước 08 giờ 30, ngày 14   tháng 08   năm 2009  (trong giờ hành chính).
-Địa điểm bán HSMT: UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN CHÁNH HIỆP
-Điạ chỉ          : Khu phố 3 phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TPHCM ( Nhà Văn Hoá phường)
-Điện thoại        : 08.38837796                       Fax: 08.38837277
-Giá bán 1 bộ HSMT    : 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm ngàn đồng chẳn)

-Địa điểm nhận HSDT: UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN CHÁNH HIỆP
-Địa chỉ        : Khu phố 3 phường Tân Chánh Hiệp,Quận 12, TP.HCM ( Nhà Văn Hoá phường)
-Điện thoại        : 08.38837796         Fax : 08.38837277
-Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 phút , ngày 14   tháng 08   năm 2009

 Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị đăng ký
    TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 Trịnh Thị Mỹ Lan