Chào hàng cạnh tranh mua sắm giấy vở cho học sinh thuộc diện chính sách năm học 2009-2010.

Phòng Giáo dục& Đào tạo huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La mở thầu gói thầu : mua sắm giấy vở cho học sinh thuộc diện chính sách năm học 2009-2010.

THÔNG BÁO MỜI THẦU


Phòng Giáo dục& Đào tạo huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La mở thầu gói thầu : mua sắm giấy vở cho học sinh thuộc diện chính sách năm học 2009-2010

Xin mời các nhà cung ứng có đủ điều kiện năng lực và kỹ thuật tham dự thầu.
Thời gian phát hành hồ sơ : ngày 18/8/2009( Trong giờ hành chính )

Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh.

Hạn chót nộp hồ sơ chào hàng ( Báo giá ) 16 giờ 30 phút ngày 21/8/2009 tại phòng Giáo dục& Đào tạo huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La ( Chấp nhận báo giá bằng đường bưu điện hoặc bằng Fax )

Nhà thầu có thể tìm hiểu thêm các thông tin theo địa chỉ Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La.
Điện thoại 022.878.211 hoặc 022.878.056  ;  Fax 022.878.211  

                                                                                                                                                       
                                                                          TRƯỞNG PHÒNG
                                                                           
                                                                          Trần Đắc Phóng