Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang mời thầu gói thầu Vật tư-hóa chất phục vụ nghiên cứu

Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang mời thầu gói thầu số I: Vật tư-hóa chất phục vụ nghiên cứu thuộc dự án: Dự án KC.02.DA05/06-10. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NHA TRANG

Nha Trang, ngày      tháng 8 năm 2009

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU

Kính gửi: Báo điện tử-Thông báo mời thầu

– Tên Bên mời thầu: Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang
– Tên gói thầu I: Vật tư-hóa chất phục vụ nghiên cứu


– Tên dự án: Dự án KC.02.DA05/06-10
– Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

– Thời gian bán HSMT từ 8 giờ, ngày 11 tháng 8 năm 2009 đến trước 14 giờ, ngày 31 tháng 8 năm 2009 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm bán HSMT, nhận HSDT: Phòng QLTH – Viện – Số 02-Hùng Vương-Nha Trang
ĐT: 058. 3521. 781
– Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000 VNĐ

– Thời điểm đóng thầu: 14h ngày 31 tháng 8 năm 2009.


– Mọi chi tiết liên hệ: ông Hoàng Ngọc Minh – QLTH Viện NC&ƯDCN Nha Trang số 2 Hùng Vương. ĐT: 058.3521 726


                   Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị đăng ký
                           (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)