Trung tâm Thông tin – Đăng ký quyền sử dụng đất Lâm Đồng mới thầu Máy photocopy DC-II 2005 DD và Thiết bị vi tính văn phòng .

Trung tâm Thông tin – Đăng ký quyền sử dụng đất Lâm Đồng mới thầu Gói số 1: Máy photocopy DC-II 2005 DD (Photocopy + DADF + Duplex); số lượng: 1 bộ. Gói số 2: Thiết bị vi tính văn phòng . Thuộc dự án: Mua sắm máy móc thiết bị phục vụ công tác chuyên môn năm 2009. Hình thức thông báo mời chào hàng:

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG LĐ
TRUNG TÂM THÔNG TIN
ĐĂNG KÝ QSD ĐẤT

         Đà Lạt, ngày      tháng 8 năm 2009

   
PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Kính gửi: Ban biên tập Trang Thongtindauthau.com

A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan/đơn vị: Trung tâm Thông tin – Đăng ký quyền sử dụng đất Lâm Đồng
    Địa chỉ: 37 Pasteur – Phường 4 – Tp Đà Lạt
    Điện thoại: 063.3541151         Fax: 063.3541211
2. Tên dự án: Mua sắm máy móc thiết bị phục vụ công tác chuyên môn năm 2009.
3. Tên chủ đầu tư: Trung tâm Thông tin – Đăng ký quyền sử dụng đất Lâm Đồng
4. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: 
Gói số 1: Máy photocopy DC-II 2005 DD (Photocopy + DADF + Duplex); số lượng: 1 bộ
Gói số 2: Thiết bị vi tính văn phòng, trong đó:
– Máy vi tính Intel Core 2 DUO E7400 (2.8GHz/ Bus 1066/ 3Mb Cache) ; số lượng: 3 bộ
– CPU Intel Core 2 DUO E7400 (2.8GHz/ Bus 1066/ 3Mb Cache) ; số lượng: 3 cái

B. Nội dung thông báo mời thầu: 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

Thông tin chung:
– Tên dự án: Mua sắm máy móc thiết bị phục vụ công tác chuyên môn năm 2009

– Tên gói thầu:
+ Tên gói thầu số 1: Máy photocopy DC-II 2005 DD (Photocopy + DADF + Duplex); số lượng: 1 bộ
+ Tên gói thầu số 2: Thiết bị vi tính văn phòng, trong đó:
* Máy vi tính Intel Core 2 DUO E7400 (2.8GHz/ Bus 1066/ 3Mb Cache) ; số lượng: 3 bộ
* CPU Intel Core 2 DUO E7400 (2.8GHz/ Bus 1066/ 3Mb Cache) ; số lượng: 3 cái


 – Nguồn vốn: NSNN
– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh; trong nước; không sơ tuyển
– Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ
– Phương thức hợp đồng: Trọn gói 

Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
– Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Trung tâm Thông tin – Đăng ký quyền sử dụng đất Lâm Đồng
– Địa chỉ: 37 Pasteur – Phường 4 – Tp Đà Lạt
– Điện thoại: 063.3541151         Fax: 063.3541211

– Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Từ ngày 20/8/2009 đến 27/8/2009 (trong giờ hành chính) 
– Thời điểm đóng thầu: 9 giờ đúng (giờ Việt Nam), ngày 27/8/2009
– Thời điểm mở thầu: Ngay sau khi đóng thầu 


    GIÁM ĐỐC

    Bùi Thanh Toàn