Mời thầu gói thầu: Mua sắm máy vi tính đồng bộ thuộc dự án Đào tạo cán bộ tin học, Đưa tin học vào nhà trường.

Phòng Giáo dục- Đào tạo huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình. mời thầu gói thầu: Mua sắm máy vi tính đồng bộ thuộc dự án: Đào tạo cán bộ tin học, Đưa tin học vào nhà trường.

UBND HUYỆN LỆ THUỶ                     
PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO 

Lệ Thuỷ, ngày 18 tháng 8 năm 2009
PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU
Kính gửi:  Bản tin thông tin đấu thầu

– Đơn vị mời thầu: Phòng Giáo dục- Đào tạo huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình.
– Tên gói thầu: Mua sắm máy vi tính đồng bộ


– Tên dự án:   Đào tạo cán bộ tin học- Đưa tin học vào nhà trường.
– Nguồn vốn: Kinh phí chương trình mục tiêu” Đưa tin học vào nhà trường” của UBND tỉnh Quảng bình cấp.
– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Thời gian bán HSMT: Từ 7h đến 9h ngày 24 tháng 8 năm 2009.
– Địa chỉ phát hành HSYC chào hàng: Phòng Giáo dục -Đào tạo Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình.
 
– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất : Chậm nhất trước 11h ngày 27 tháng 8 năm 2009, tại Phòng Giáo dục- Đào tạo Lệ Thuỷ, tỉnh Quản Bình.

                                                    ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ QUAN  ĐĂNG KÝ
                                                                           PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
                                                                             Hoàng Đình Khuyên.