Mời gói thầu: In ấn pa nô áp phích, tranh tuyên truyền, tờ rơi phóng cháy chữa cháy rừng

Bên mời thầu: Chi Cục Kiểm Lâm Tỉnh Sơn la. mời gói thầu: In ấn pa nô áp phích, tranh tuyên truyền, tờ rơi PCCCR. Tên dự án: Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho Lực Lượng Kiểm Lâm tỉnh Sơn la giai đoạn 2007-2010. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

THÔNG BÁO MỜI THẦU
Kính gửi: Bản tin Thông tin Đấu thầu.
                  Đài phát thanh truyền hình Sơn la.

– Tên Bên mời thầu: Chi Cục Kiểm Lâm Tỉnh Sơn la.
– Tên gói thầu: In ấn pa nô áp phích, tranh tuyên truyền, tờ rơi PCCCR.
– Tên dự án: Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho Lực Lượng Kiểm Lâm tỉnh Sơn la giai đoạn 2007-2010.

– Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

– Thời gian bán HSMT từ 8 giờ, ngày  04  tháng 09 năm 2009 đến trước 9 giờ, ngày   05 tháng  09 năm 2009 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm bán HSMT: Chi Cục Kiểm Lâm tỉnh Sơn la- Địa chỉ: số 40 đường Lò Văn Giá- Thành Phố Sơn la, tỉnh Sơn la- Điện thoại 022.3854458, 022.3852046- Făx 022.3857636.
– Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000đ (năm trăm ngàn đồng chẵn).

– Thời gian nhận hồ sơ thầu: từ 9 giờ, ngày  09  tháng 09 năm đến trước 9 giờ, ngày   12  tháng  09  năm 2009 (trong giờ hành chính).
– Địa chỉ nhận HSDT: Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Sơn la- Địa chỉ: số 40 đường Lò Văn Giá- Thành Phố Sơn la, tỉnh Sơn la.

– Thời gian lựa chọn nhà thầu: 09giờ, ngày 13 tháng 09 năm 2009

Nơi nhận                                                     Chi Cục tr­ưởng
 – Như trên.                                                          
 – Đài PT-TH Sơn la.
 – Lưu VP.                                    
                                                                   Nguyễn văn Luân