Chào hàng cạnh tranh mua sắm Máy chủ server

Trường Tiểu học Phạm Thế Hiển có nhu cầu mua sắm Máy chủ server, Máy vi tính theo hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước. Gói thầu: Máy chủ server và máy vi tính. Nguồn vốn : Kinh phí mua sắm tài sản cố định do UBND Quận cấp.          UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 8                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM THẾ HIỂN                        Độc lập  –   Tự do  –  Hạnh phúc

        Số  :  17/TB-PTH                                                                     Quận 8, ngày 03 tháng09năm 2009


THÔNG BÁO MỜI THẦU

Trường Tiểu học Phạm Thế Hiển có nhu cầu mua sắm Máy chủ server, Máy vi tính theo hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước.
Gói thầu: Máy chủ server và máy vi tính.

Nguồn vốn : Kinh phí mua sắm tài sản cố định do UBND Quận cấp.
Nội dung hồ sơ yêu cầu được đính kèm

Trường Tiểu học Phạm Thế Hiển mời tất cả nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia chào hàng cạnh tranh cung cấp hàng hoá cho gói thầu.

Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu từ 7giờ 30 ngày 07/09/2009 đến trước 8 giờ 30 ngày 14/09/2009

Hồ sơ đề xuất phải được chuyển đến Trường Tiểu học Phạm Thế Hiển, số 2287B Phạm Thế Hiển Phường 6 Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh – ĐT : 08.38.568.746; chậm nhất là trước 8 giờ 30 ngày 14/09/2009 ( thời điểm đóng chào hàng).
Hồ sơ đề xuất được mở vào lúc 8 giờ 30 ngày 14/09/2009 tại Trường Tiểu học Phạm Thế Hiển.


ĐẠI DIỆN BÊN MỜI CHÀO HÀNG
HIỆU TRƯỞNG
  Nguyễn Thị Bạch Nga