Cung cấp, lắp đặt máy phát điện Ngân hàng nhà nước – Chi nhánh Thừa Thiên Huế

Ngân hàng Nhà nước- Chi nhánh Thừa Thiên Huế mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Cung cấp, lắp đặt máy phát điện NHNN- Chi nhánh Thừa Thiên Huế. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày. Nguồn vốn để thực hiện gói thầu: Vốn mua sắm tài sản cố định năm 2009 của Ngân hàng Nhà nước. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh- không sơ tuyển

THÔNG BÁO MỜI
CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
 

A/ Thông tin chung:
1. Tên cơ quan đăng ký thông báo đấu thầu: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam –             Chi nhánh Thừa Thiên Huế
         –  Địa chỉ: Số 06 Đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Huế
         –  Điện thoại:  054-3822171           Fax: 054-3822837              
2. Tên dự án:  Mua sắm tài sản cố định NHNN- Chi nhánh TTHuế
– Căn cứ Quyết định số 1422/QĐ-NHNN ngày 16/06/2009 của Thống đốc NHNN Phê duyệt dự toán mua máy phát điện của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thừa Thiên Huế.
– Căn cứ Kế hoạch mua sắm TSCĐ năm 2009 đã được Thống đốc NHNN phê duyệt  tại Quyết định số 678/QĐ-NHNN ngày 30/3/2009;
– Căn cứ chứng thư thẩm định giá số 556/CT-ĐG/NV2 ngày 13/5/2009 của Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính- Kế toán.
– Căn cứ Quyết định số 1913/QĐ-NHNN ngày 10/08/2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu mua sắm tài sản cố định Máy phát điện tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thừa Thiên Huế.
– Căn cứ Quyết định số 2118/QĐ-NHNN ngày 07/09/2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu mua sắm tài sản cố định Máy phát điện tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thừa Thiên Huế.
– Căn cứ HSMT do Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thừa Thiên Huế lập.

3. Loại dự án: Dự án nhóm C:
4. Tên chủ dự án: Ngân hàng Nhà nước- Chi nhánh Thừa Thiên Huế
5. Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt máy phát điện NHNN- Chi nhánh Thừa Thiên Huế
7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
8. Nguồn vốn để thực hiện gói thầu: Vốn mua sắm tài sản cố định năm 2009 của Ngân hàng Nhà nước
9. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh- không sơ tuyển


B. Nội dung thông báo mời thầu:

– Bên mời thầu: Ngân hàng Nhà nước- Chi nhánh Thừa Thiên Huế.
– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh- trong nước- không sơ tuyển
Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt máy phát điện NHNN- Chi nhánh Thừa Thiên Huế

Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia chào hàng cạnh tranh.
Các nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và mua hồ sơ mời thầu tại :
–  Văn phòng Ngân hàng Nhà nước- Chi nhánh Thừa Thiên Huế.
–  Địa chỉ: số 06  Đường Hoàng Hoa Thám- thành Phố Huế.
          –   Điện thoại:  054-3822171           Fax: 054-3822837              
– Với một khoản tiền không hoàn lại là : 1.000.000VND (Một triệu đồng chẵn) cho một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh.

+ Thời gian bán HSMT: từ ngày 17 tháng 09 năm 2009 đến ngày 28 tháng 09 năm 2009 (theo giờ làm việc hành chính)
+ Địa chỉ nộp hồ sơ dự thầu:
– Tại văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế  chậm nhất là 9 giờ 00 ngày 28 tháng 09 năm  2009.
–  Địa chỉ: số 06 Đường Hoàng Hoa Thám- thành Phố Huế.
         –  Điện thoại:  054-3822171           Fax: 054-3822837              

 + Hồ sơ dự thầu sẽ được đóng thầu: Vào lúc 9 giờ 00 ngày 28 tháng 09 năm 2009, tại văn phòng Ngân hàng Nhà nước- Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

+  Hồ sơ dự thầu sẽ được mở thầu:  Công khai vào lúc 9 giờ 30 ngày 28 tháng 09 năm 2009 tại Văn phòng Ngân hàng Nhà nước- Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

GIÁM ĐỐC
(Đó ký và đóng dấu)
NGÔ VĂN VINH