Cung cấp kênh kết nối MATIP cho hệ thống theo dõi máy bay của TCT KHVN

Tổng công ty Hàng không Việt nam (TCT KHVN) tổ chức mời chào hành cạnh tranh gói thầu số 03: “Cung cấp kênh kết nối MATIP cho hệ thống theo dõi máy bay của TCT KHVN” thuộc Dự án “Đầu tư hệ thống theo dõi máy bay” của TCT KHVN. Nguồn vốn: Chủ sở hữu của TCT HKVN.

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Tổng công ty Hàng không Việt nam (TCT KHVN) tổ chức mời chào hành cạnh tranh gói thầu số 03: “Cung cấp kênh kết nối MATIP cho hệ thống theo dõi máy bay của TCT KHVN” thuộc Dự án “Đầu tư hệ thống theo dõi máy bay” của TCT KHVN.
 Nguồn vốn: Chủ sở hữu của TCT HKVN.


TCT KHVN xin kính mời nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh để cung cấp kênh kết nối MATIP từ trung tâm dữ liệu của Sita/Arinc đến hệ thống theo dõi máy bay của TCT HKVN.
Nhà thầu có thể tìm hiểu thêm các thông tin chi tiết và nhận Hồ sơ mời thầu (HSMT) tại địa chỉ:
– Ban Khoa học Công nghệ – TCT HKVN
  200 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà nội;
– Điện thoại: (84-4) 38 732 732 (2781, 2784)
– Fax: (84-4) 8722 369
– Họ và tên: Chu Thị Lệ Thu
– Di động: 0947845281

Thời gian nhận hồ sơ dự thầu (HSDT):từ ngày…05/10/2009……………. HSDT phải được gửi đến địa chỉ:
Ban Khoa học Công nghệ – Tổng công ty Hàng không Việt Nam
200 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội.

Thời gian nộp chậm nhất vào ..09.. giờ 00., ngày …15/10/2009 ……. ……. (gọi là thời điểm hết hạn nộp HSDT. Hiệu lực của HSDT và việc nộp HSDT được qui định chi tiết trong HSMT.

HSDT sẽ được mở vào hồi ..09..giờ ..30., ngày……15/10/2009…….  ……. tại Ban Khoa học Công nghệ – TCT HKVN, 200 Nguyễn Sơn, Long Biên,  Hà nội.


Ngày…23…. tháng 09……. năm 2009
Đại diện Bên mời thầu
           (đã ký)

Nguyễn Hải Tùng