Cung cấp thiết bị cho dự án Xây dựng hệ thống thông tin quản lý văn phòng và luồng công việc của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Trung tâm Công nghệ Thông tin – Tập đoàn Điện lực Việt Nam mời thầu gói thầu: Cung cấp thiết bị cho dự án “Xây dựng hệ thống thông tin quản lý văn phòng và luồng công việc của Tập đoàn Điện lực Việt Nam”. Thuộc dự án: Xây dựng hệ thống thông tin quản lý văn phòng và luồng công việc của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Nguồn vốn: Vốn KHCB của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cấp cho Trung tâm Công nghệ Thông tin. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 
A.    Thông tin chung
1.    Tên Bên mời thầu: Trung tâm Công nghệ Thông tin – Tập đoàn Điện lực Việt Nam
–    Địa chỉ: Phòng Kế hoạch Kinh tế – Trung tâm Công nghệ Thông tin tại 16 Lê Đại Hành – Hai Bà Trưng – Hà nội
–    Điện thoại/Fax/: 04.22225210 /04.22225211
2.    Tên dự án: Dự án xây dựng hệ thống thông tin quản lý văn phòng và luồng công việc của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
3.    Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C
4.    Tên Chủ đầu tư: Trung tâm Công nghệ Thông tin – Tập đoàn Điện lực Việt Nam
5.    Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị cho dự án “Xây dựng hệ thống thông tin quản lý văn phòng và luồng công việc của Tập đoàn Điện lực Việt Nam”.
 
B.    Nội dung thông báo mời thầu

THÔNG BÁO MỜI THẦU
–    Tên Bên mời thầu: Trung tâm Công nghệ Thông tin – Tập đoàn Điện lực Việt Nam
–    Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị cho dự án “Xây dựng hệ thống thông tin quản lý văn phòng và luồng công việc của Tập đoàn Điện lực Việt Nam”.
–    Tên dự án: Xây dựng hệ thống thông tin quản lý văn phòng và luồng công việc của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
–    Nguồn vốn: Vốn KHCB của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cấp cho Trung tâm Công nghệ Thông tin.
6.    Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

7.    Thời gian bán Hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ 08 giờ 00 ngày 02 tháng 10 năm 2009 đến trước 09 giờ 00 ngày 09 tháng 10 năm 2009 (trong giờ hành chính).
8.    Địa điểm bán Hồ sơ yêu cầu chào hàng:
–    Địa chỉ: Phòng Kế hoạch Kinh tế – Trung tâm Công nghệ Thông tin tại 16 Lê Đại Hành – Hai Bà Trưng – Hà nội
–    Điện thoại/Fax/: 04.2225210 /04.2225211
9.    Giá bán 01 bộ Hồ sơ yêu cầu chào hàng là: 500.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm ngàn đồng chẵn).

10.    Địa điểm nhận Hồ sơ yêu cầu chào hàng: Phòng Kế hoạch Kinh tế – Trung tâm Công nghệ Thông tin tại 16 Lê Đại Hành – Hai Bà Trưng – Hà nội.
11.    Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 09 tháng 10 năm 2009.
12.    Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng chẵn), bằng giấy bảo đảm của ngân hàng, séc hoặc tiền mặt.

Trung tâm Công nghệ Thông tin kính mời đại diện của các Nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

    KT.GIÁM ĐỐC
    Phó Giám đốc
  
    Nguyễn Minh Khiêm