Thay thế tổ hợp bơm trám xi măng giàn Tam Đảo

XN Khoan và Sửa Giếng thuộc XN liên doanh Vietsovpetro mời thầu Thay thế tổ hợp bơm trám xi măng giàn Tam Đảo (ĐH 62-02/09-09/KB). Tên dự án: Mua sắm vật tư hàng hóa và dịch vụ phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Nguồn vốn: Kế hoạch mua sắm vật tư và dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2009. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

THÔNG BÁO MỜi THẦU

–    Tên bên mời thầu: XN Khoan và Sửa Giếng thuộc XN liên doanh Vietsovpetro.
–    Tên gói thầu: Gói thầu : Thay thế tổ hợp bơm trám xi măng giàn Tam Đảo (ĐH 62-02/09-09/KB).
–    Tên dự án: Mua sắm vật tư hàng hóa và dịch vụ phục vụ cho sản xuất kinh doanh.
–    Nguồn vốn: Kế hoạch mua sắm vật tư và dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2009
–    Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

–    Thời gian bán HSMT: Từ 8h00, ngày 20/10 đến 9h00, ngày 02/11/2009 (trong giờ hành chính).
–    Địa điểm bán HSMT: Phòng KTKH-LĐTL XN Khoan và Sửa Giếng; ĐT: 064 3839871/ex 3133.
–    Giá bán 1 bộ HSMT: 50.000 VNĐ/Bộ.
–    Địa điểm nhận HSDT: Văn phòng Giám đốc XN Khoan và Sửa Giếng, số 71 đường 30/4, phường Thắng Nhất, Tp. Vũng tàu.

–    Thời gian đóng thầu:  Trước 9h00, ngày 02/11/2009.
–    Bảo đảm dự thầu: 2.000.000 VNĐ (hai triệu).

Thời gian dự kiến mở thầu: HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 10h00 (giờ Việt nam)  ngày 02/11/2009  tại XN Khoan và Sửa Giếng, số 71 đường 30/4, Tp. Vũng tàu.

XN Khoan và Sửa Giếng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nói trên.

    Vũng tàu, ngày 07 tháng 10 năm 2009
    GIÁM ĐỐC XN KHOAN & SG

    VŨ THIỆN LƯƠNG