Trang bị 02 xe ôtô 07 chỗ – 02 cầu

Trung tâm Viễn thông Khu vực III mời thầu cung cấp Trang bị 02 xe ôtô 07 chỗ – 02 cầu. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C. Tên chủ đầu tư: Trung tâm Viễn thông Khu vực III.

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh


A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan: Trung tâm Viễn thông Khu vực III.
       –  Địa chỉ: Số 04 Ông ích Khiêm TP Đà nẵng        
  –  Điện thoại: 05113- 827905 Số Fax: 05113- 826047.
2. Tên dự án  Trang bị 02 xe ôtô 07 chỗ – 02 cầu
3.    Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C
4. Tên chủ đầu tư:  Trung tâm Viễn thông Khu vực III.
5.Tên gói thầu:      Trang bị 02 xe ôtô 07 chỗ – 02 cầu.

B. Nội dung thông báo mời thầu:

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Tên bên mời thầu: Trung tâm Viễn thông khu vực III.
Tên gói thầu: Trang bị 02 xe ôtô 07 chỗ – 02 cầu.
Tên dự án: Trang bị 02 xe ôtô 07 chỗ – 02 cầu.
Nguồn vốn: Tái đầu tư của Công ty Viễn thông Liên Tỉnh.
Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào ngày 04 tháng 11 năm 2009 đến ngày 16 tháng 11 năm 2009 (trong giờ hành chính).
Địa chỉ phát hành:  Phòng KHVT-XDCB – Trung tâm Viễn thông Khu vực III, điện thoại 05113 – 827905, fax: 05113 – 530341.
Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 09 giờ, ngày 16 tháng 11 năm 20092 tại  Phòng HCQT – Trung tâm Viễn thông Khu vực III.

 HSĐX sẽ được mở công khai vào 09 giờ, ngày 16 tháng 11 năm 2009, tại      Trung tâm Viễn thông Khu vực III, số 04 Ông ích Khiêm TP Đà nẵng.

         Trung tâm Viễn thông Khu vực III, kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở HSĐX vào thời gian và địa điểm nêu trên.