Mua sắm tài sản cho các đơn vị trường học và Mua sắm gường cho học sinh nội trú dân nuôi.

Phòng Giáo dục và Đào tạo Văn Bàn có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu đối với 02 gúi thầu Mua sắm tài sản cho các đơn vị trường học và Mua sắm gường cho học sinh nội trú dân nuôi.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

     Phòng Giáo dục và Đào tạo Văn Bàn có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu đối với 02 gúi thầu:
      1- Gói thầu 1: + Mua sắm tài sản cho các đơn vị trường học;
       2- Gói thầu 2:+ Mua sắm gường cho học sinh nội trú dân nuôi;

       + Nguồn vốn: Chủ sở hữu;
       + Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh ( Trong nước)
   Bên mời thầu mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đến 02 gói thầu nờu trờn cú thể tỡm hiểu thụng tin chi tiết tại: 
                                       Phòng Giáo dục và Đào tạo Văn Bàn
          Tổ dân phố số 8 Thị trấn Khánh Yên – Huyện Văn Bàn – Tỉnh Lào Cai,
                                  Số điện thoại  020.882. 139, số Fax: 020.882. 594

      Và sẽ được nhận một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Văn Bàn – Tổ 8 Thị trấn Khánh Yên – Huyện Văn Bàn – Tỉnh Lào Cai;

Thời gian nhận hồ sơ mời chào hàng từ 08 giờ 00 phút ngày 30 thỏng 10 năm 2009 đến  ngày 03 thỏng 11 năm 2009  (Trong giờ làm việc hành chính).
      Hạn cuối nhận hồ sơ chào hàng 08 giờ 00 phút ( Giờ Việt  Nam) ngày 05  tháng 11 năm 2009;

      Hồ sơ chào hàng cạnh tranh sẽ được mở công khai vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 05/11/2009;
            
Nơi nhận:                                                                                TRƯỞNG PHÒNG
   – Trang thông tín đấu thầu;
   – Lưu: VT.