Mua sắm trang thiết bị , máy vi tính để bàn,máy pôtôcopy phục phụ nghiệp vụ cho tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Chào hàng cạnh tranh : Mua sắm trang thiết bị , máy vi tính để bàn,máy pôtôcopy phục phụ nghiệp vụ cho tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
TOÀ ÁN NHÂN DÂN                                          
TỈNH QUẢNG NINHHạ Long, ngày    09   tháng 11 năm 2009

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu:Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ninh
– Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị , máy vi tính để bàn,máy pôtôcopy phục phụ nghiệp vụ.
– Nguồn vốn: Nguồn vốn Toà án nhân dân tối cao cấp năm 2009.
– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh
– Phương thức đấu thầu: Mỗi đơn vị gửi 01 giấy báo giá
– Thời gian bán hồ sơ: Từ  14 giờ ngày 11  tháng 11  năm 2009 đến trước  14 giờ ngày 20  tháng 11 năm 2009.
– Địa điểm bán hồ sơ: Văn phòng Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ninh
– Điện thoại :0333820155
– Giá bán 01 bộ hồ sơ: 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng chẵn)
-Thời gian nhận hồ sơ (đóng thầu) từ 14h ngày 11 /11/2009 đến trước 14 giờ ngày  20/11/2009.
– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng văn thư Văn phòng Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ninh điện thoại 0333835869
-Thời gian mở thầu ngày 15 giờ  ngày 20 /11/2009.
                                                        TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
                                                                    KT/Chánh án
                                                                    Phó chánh án

               

                                                                    Đào Đình Trợi