Chào giá : Cung cấp giá để namecard in logo MobiFone

Trung tâm Thông tin di động Khu vực II mời thầu gói thầu : Cung cấp giá để namecard in logo MobiFone. Nguồn vốn: chi phí bán hàng của Công ty Thông tin di động năm 2009.

CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM TTDĐ KHU VỰC IIĐộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
—————————————- 
Số:  2320 /CN HCM
   Ngày  12  tháng  11  năm 2009
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

–    Tên bên mời thầu: Trung tâm Thông tin di động Khu vực II
–    Tên gói thầu: Cung cấp giá để namecard in logo MobiFone.
–    Tên dự án : Cung cấp giá để namecard in logo MobiFone.
–    Nguồn vốn: chi phí bán hàng của Công ty Thông tin di động năm 2009.
–    Hình thức : chào hàng cạnh tranh
–    Thời gian phát hồ sơ yêu cầu : từ 8h30 ngày  20/11/2009 đến 16h00 ngày 20/11/2009.
–    Hạn cuối tiếp nhận  hồ sơ đề xuất : trước 16h00 ngày 24/11/2009.
–    Địa điểm phát hồ sơ yêu cầu và và nhận hồ sơ đề xuất : tại Chi nhánh TTDĐ Tp.HCM ( phòng 707) , địa chỉ: MM18 Trường Sơn, F14, Q10, Tp.HCM . Điện thọai : 08. 38642635, Fax : 08. 38662373
–    Hồ sơ gửi đựng trong bao thư, dán kín, ngòai hồ sơ ghi rõ nội dung tên gói thầu :“Chào hàng cạnh tranh cung cấp giá để namecard in logo MobiFone”
                                                                                                                      KT.GIÁM ĐỐC
                                                                                                                    PHÓ GIÁM ĐỐC


                                                                                                                    ĐẶNG HỒNG KỲ

Nơi nhận :
– Như trên
– Lưu CN