Mua sắm trang thiết bị CNTT xây dựng hệ thống mạng nội bộ, đào tạo nhân lực CNTT- giai đoạn 1 cho BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI THÁI NGUYÊN

Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Thái Nguyên có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu, Gói thầu số 1:”Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin, nâng cấp xây dựng hệ thống mạng nội bộ, đào tạo nhân lực công nghệ thông tin” thuộc dự án: “ Đầu tư và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, khám chữa bệnh tại Bệnh viện lao và bệnh phổi Thái Nguyên” theo hình thức Chào hàng cạnh tranh trong nước, sử dụng nguồn vốn Ngân sách.


SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN  
   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI    
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên,  ngày  11  tháng  11   năm 2009
 

THÔNG BÁO MỜI THẦU CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Thái Nguyên có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu, Gói thầu số 1:”Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin, nâng cấp xây dựng hệ thống mạng nội bộ, đào tạo nhân lực công nghệ thông tin” thuộc dự án: “ Đầu tư và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, khám chữa bệnh tại Bệnh viện lao và bệnh phổi Thái Nguyên” theo hình thức Chào hàng cạnh tranh trong nước, sử dụng nguồn vốn Ngân sách.
    Bên mời thầu kính mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia chào hàng gói thầu nêu trên.
Nhà thầu có nguyện vọng tham gia chào hàng có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại: Phòng Tæ chøc hành chính – Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Thái Nguyên
Địa chỉ: Km 6 Đường Thái Nguyên – Hà Nội, phường Tân Thịnh – Thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 0280.3855.491 Fax: 0280.3842.074
    Nhà thầu sẽ được cấp một bộ Hồ sơ yêu cầu miễn phí.
    Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào 8h ngày 18 tháng 11 năm 2009 đến 7h30 ngày 22 tháng 11 năm 2009 (trong giờ hành chính).
Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: trước 8h giờ ngày 22 tháng 11 năm 2009   tại Phòng Tæ chøc hµnh chÝnh – Bệnh Viện Lao và bệnh Phổi Thái Nguyên
                                                        ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU
                                                             Giám đốc bệnh viện


                                                                                                     

                                                          BS CKII Hứa Đình Trọng