Chào giá cạnh tranh gói thầu : Thiết bị tin học phục vụ giảng dạy của trường Trung Học Cơ Sở Quang Trung,p.10, quận Gò Vấp.

Chào giá cạnh tranh gói thầu : Thiết bị tin học phục vụ giảng dạy của trường Trung Học Cơ Sở Quang Trung,p.10, quận Gò Vấp.

PHÒNG GDĐT QUẬN GÒ VẤPCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS QUANG TRUNGĐộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Số:  ……../QTGò Vấp, ngày 13 tháng 11  năm 2009

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên bên mời thầu: Trường Trung Học Cơ Sở Quang Trung
Tên gói thầu: Thiết bị tin học phục vụ giảng dạy.
Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị năm 2009.
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà Nước.
Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh không qua sơ tuyển
Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ 08 giờ 00 ngày 19 tháng 11 năm 2009 đến trước 08 giờ 00 ngày 24/11/2009 (trong giờ hành chính).
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Phòng Kế Hoạch – Tài Vụ, Trường Trung Học Cơ Sở Quang Trung, địa chỉ: 73B/563 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp; điện thoại: 08.38940409 – 08.62772303.
Giá bán một  bộ hồ sơ mời thầu: 500.000 đ (Năm trăm ngàn đồng)
Địa điểm nhận hồ sơ dự thầu: Phòng Kế Hoạch – Tài Vụ Trường Trung Học Cơ Sở Quang Trung, địa chỉ: 73B/563 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp.
Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ng ày 30 tháng 11 năm 2009
Thời điểm mở thầu: 08 giờ 30 ngày 30 tháng 11 năm 2009 tại phòng họp Trường THCS Quang Trung
                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG


                                                                                                                               ĐỖ THANH THÚY

Nơi nhân:           
–    Như trên;
–    Lưu: VT.
    Đại diện hợp pháp của đơn vị đăng ký