Trung tâm thông tin di động khu vực II chào hàng cạnh tranh :Cung cấp dịch vụ tổ chức đào tạo điểm bán lẻ MobiFone lần II năm 2009

Chào hàng cạnh tranh gói thầu : Cung cấp dịch vụ tổ chức đào tạo điểm bán lẻ MobiFone lần II năm 2009 – Trung tâm Thông tin di động Khu vực II

CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM TTDĐ KHU VỰC IIĐộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Số:   2321 /CN HCM
    Ngày 12  tháng 11 năm 2009
  

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

–    Tên bên mời thầu: Trung tâm Thông tin di động Khu vực II
–    Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ tổ chức đào tạo điểm bán lẻ MobiFone lần II năm 2009.
–    Tên dự án : Cung cấp dịch vụ tổ chức đào tạo điểm bán lẻ MobiFone lần II năm 2009.
–    Nguồn vốn: chi phí bán hàng của Công ty Thông tin di động năm 2009.
–    Hình thức : chào hàng cạnh tranh
–    Thời gian phát hồ sơ yêu cầu : từ 8h30 ngày  20/11/2009 đến 16h00 ngày 20/11/2009.
–    Hạn cuối tiếp nhận  hồ sơ đề xuất : trước 16h00 ngày 24/11/2009.
–    Địa điểm phát hồ sơ yêu cầu và và nhận hồ sơ đề xuất : tại Chi nhánh TTDĐ Tp.HCM ( phòng 707) , địa chỉ: MM18 Trường Sơn, F14, Q10, Tp.HCM . Điện thọai : 08. 38642635, Fax : 08. 38662373
–    Hồ sơ gửi đựng trong bao thư, dán kín, ngòai hồ sơ ghi rõ nội dung tên gói thầu :“ Chào hàng cạnh tranh cung cấp dịch vụ tổ chức đào tạo điểm bán lẻ MobiFone lần II năm 2009.”
                                                                                                                             KT.GIÁM ĐỐC
                                                                                                                            PHÓ GIÁM ĐỐC


                                                                                                                            ĐẶNG HỒNG KỲ

Nơi nhận :
– Như trên
– Lưu CN