Mua sắm máy vi tính văn phòng, thiết bị máy tính cho học sinh, giáo viên năm học 2009 – 2010 – thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đăk Nông

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông mời chào hàng cạnh tranh gói thầu : Mua sắm máy vi tính văn phòng, thiết bị máy tính cho học sinh, giáo viên năm học 2009 – 2010.

UBND THỊ XÃ GIA NGHĨACỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:       /CV – PGD&ĐT   
Gia nghĩa, ngày   18  tháng 11 năm 2009


THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan/đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.
– Địa chỉ: Số 206 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.
– Điện thoại: 05016.286870
2. Tên dự án: Mua sắm máy vi tính văn phòng, thiết bị máy tính cho học sinh, giáo viên năm học 2009 – 2010.
3. Loại dự án : Dự án thuộc nhóm C
    4. Tên chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Gia Nghĩa
    5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng cạnh tranh: Cung cấp và lắp đặt vi tính văn phòng, thiết bị máy tính cho học sinh, giáo viên năm học 2009 – 2010.
    B. Nội dung thông báo mới thầu:

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

    – Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Gia Nghĩa
    – Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt vi tính văn phòng, thiết bị máy tính cho học sinh, giáo viên năm học 2009 – 2010.
    – Tên dự án: Mua sắm máy vi tính văn phòng, thiết bị máy tính cho học sinh, giáo viên năm học 2009 – 2010.
    – Nguồn vốn: Chi thường xuyên Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2009.
    – Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
    – Thời gian bán HSYC chào hàng: từ 08 giờ 00 ngày  27 tháng  11 năm 2009 đến 08 giờ 00 ngày 03 tháng  12  năm 2009 (trong giờ hành chính).
– Địa chỉ phát hành: Phòng Giáo dục và Đào tạo  thị xã Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.
    – Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước:  08 giờ 00 ngày 03 tháng 12 năm 2009 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa.
                                                                                                      Gia nghĩa, ngày 17  tháng 11  năm 2009
                                                                                                                         TRƯỞNG PHÒNG