Phòng Giáo dục và Đào tạo Văn Bàn – Huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu đối với gói thầu: mua sắm tài sản cho các đơn vị trường học

Phòng Giáo dục và Đào tạo Văn Bàn – Huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu đối với gói thầu: mua sắm tài sản cho các đơn vị trường học      UBND HUYỆN VĂN BÀN                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                             Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

     Số: 699/TB-PGD&ĐT                                                Văn Bàn, ngày 18  tháng 11 năm 2009;

THÔNG BÁO MỜI THẦU

     Phòng Giáo dục và Đào tạo Văn Bàn có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu đối với gói thầu:
      1- Gói thầu: + Mua sắm tài sản cho các đơn vị trường học;
       + Nguồn vốn: Chủ sở hữu;
       + Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh ( Trong nước)
   Bên mời thầu mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đến 02 gói thầu nêu trên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại: 
                                       Phòng Giáo dục và Đào tạo Văn Bàn
          Tổ dân phố số 8 Thị trấn Khánh Yên – Huyện Văn Bàn – Tỉnh Lào Cai,
                                  Số điện thoại  020.8822. 139, số Fax: 020.882. 594
      Và sẽ được nhận một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Văn Bàn – Tổ 8 Thị trấn Khánh Yên – Huyện Văn Bàn – Tỉnh Lào Cai;
Thời gian nhận hồ sơ mời chào hàng từ 08 giờ 00 phút ngày 24 tháng 11 năm 2009 đến  ngày 25 tháng 11 năm 2009  (Trong giờ làm việc hành chính)
      Hạn cuối nhận hồ sơ chào hàng 08 giờ 30 phút ( Giờ Việt  Nam) ngày 30  tháng 11 năm 2009;
      Hồ sơ chào hàng cạnh tranh sẽ được mở công khai vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 30/11/2009;
            
Nơi nhận:                                                                                TRƯỞNG PHÒNG
   – Trang thông tín đấu thầu;
   – Lưu: VT.                                                                               Tạ Minh Khuê