Chào giá gói thầu : Mua sắm Bản quyền phần mềm “ Văn phòng điện tử” cho Sở Thông tin và Truyền thong,Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai.

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai mời chào giá cạnh tranh gói thầu : Mua sắm Bản quyền phần mềm “ Văn phòng điện tử” cho Sở Thông tin và Truyền thong,Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai.

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 TỈNH GIA LAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ TT VÀ TTĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————————
  Pleiku, ngày 18  tháng 11 năm 2009


PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

A. Thông tin chung :
 1.Tên Bên mời thầu:  Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền  thông tỉnh Gia Lai 
– Địa chỉ: 08 Lê lai –  Thành phố Pleiku- tỉnh Gia Lai. 
– Điện thoại: (059)3600281;             fax : (059)3872113
2. Tên dự án: : Mua sắm Bản quyền phần mềm “ Văn phòng điện tử” cho Sở Thông tin và Truyền thong,Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai.
3. Loại dự án : Dự án thuộc nhóm C
4. Tên Chủ đầu tư : Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền  thông tỉnh Gia Lai. 
5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu : Mua sắm Bản quyền phần mềm “ Văn phòng điện tử” cho Sở Thông tin và Truyền thong,Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai.
B. Nội dung thông báo mời thầu :
PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

– Bên mời thầu:  Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền  thông tỉnh Gia Lai 
– Địa chỉ: 08 Lê lai –  Thành phố Pleiku- tỉnh Gia Lai 
– Điện thoại: (059)3600281;     fax : (059)3872113
– Tên gói thầu: Mua sắm Bản quyền phần mềm “Văn phòng điện tử” cho Sở Thông tin và Truyền thông,Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai.
– Tên dự án:  Mua sắm Bản quyền phần mềm “Văn phòng điện tử” cho Sở Thông tin và Truyền thông,Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai.
 – Nguồn vốn: năm 2009. 
– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
 – Thời gian Phát hành  HSYC chào hàng :  Từ  08 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 11 năm 2009 đến 17 giờ 00, ngày 26 tháng 11 năm 2009
 – Địa chỉ phát hành : Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền  thông tỉnh Gia Lai ; địa chỉ : 08 Lê Lai, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; điện thoại: (059)3600281; fax : (059)3872113.
– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): 08 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 11 năm 2009 tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền  thông tỉnh Gia Lai; địa chỉ : 08 Lê Lai, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; điện thoại: (059)3600281; fax : (059)3872113.
– HSĐX sẽ được mở công khai vào lúc 08 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 30 tháng 11 năm 2009 tại  tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền  thông tỉnh Gia Lai ; địa chỉ : 08 Lê Lai, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; điện thoại: (059)3600281; fax : (059)3872113.
Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền  thông tỉnh Gia Lai kính mời đại diện của các Nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Nơi nhận :                                                                                                      GIÁM ĐỐC
–    Như trên;
–    Lưu VP