Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Nam chào hàng cạnh tranh máy phát điện hiệu FG WILSON – Công suất 165/150 KVA.

Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Nam chào hàng cạnh tranh máy phát điện hiệu FG WILSON – Công suất 165/150 KVA.

Phiếu đăng ký Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan /đơn vị:  Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Nam
    Địa chỉ: Số 110 Nguyễn Viết Xuân, Thành phố Phủ Lý – Hà Nam
    Điện thoại /Fax: 03513852893 / 03513 854394
2. Tên dự án : Chào hàng cạnh tranh máy phát điện hiệu FG WILSON – Công suất 165/150 KVA
3.    Loại dự án : Dự án thuộc nhóm C
4.    Tên chủ đầu tư: Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Nam
5.    Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng:  Chào hàng cạnh tranh máy phát điện hiệu FG WILSON – Công suất 165/150 KVA
B. Nội dung thông báo mời thầu: 
PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Tên bên mời thầu: Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Nam
Tên gói thầu:  Chào hàng cạnh tranh máy phát điện hiệu FG WILSON – Công suất 165/150 KVA
Tên dự án:  Cung cấp máy phát điệnC FG WILSON – Công suất 165/150 KVA
    Nguồn vốn: Mua sắm TSCĐ của Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Nam
    Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước
    Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 27 tháng 11  năm .2009. ngày 28  tháng 11  năm    2009.. (trong giờ hành chính)
Địa điểm phát hành: Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Nam
Số 110 Nguyễn Viết Xuân, Thành phố Phủ Lý – Hà Nam
    Hạn cuối nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 14 giờ ngày 28 tháng 11  năm 2009.
    Thời gian mở hồ sơ thầu: 14h30 ngày 7 tháng 12 năm 2009

Gửi: Như trên                                                                       Hà Nam, ngày  23   tháng 11 năm 2009
Lưu: HCNS                                                                                       ĐẠI ĐIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
                                                                                                                  GIÁM ĐỐC
                                                                                                           NGUYỄN VĂN HIẾU

