Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu Cung cấp trang thiết bị thuộc chương trình Xây dựng đới sống văn hóa cơ sở năm 2008

Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật đấu thầu đối với gói thầu Cung cấp trang thiết bị thuộc chương trình Xây dựng đới sống văn hóa cơ sở năm 2008 sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

UBND TỈNH CAO BẰNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO & DU LỊCHĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
         
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

    Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch có kế hoạch tổ chức chào  hàng cạnh tranh theo Luật đấu thầu đối với gói thầu Cung cấp trang thiết bị thuộc chương trình Xây dựng đới sống văn hóa cơ sở năm 2008 sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.
    Bên mời thầu mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đối với việc cung cấp hàng hóa nêu trên tham dự.
    Các nhà thầu quan tâm đến gửi thầu tìm hiểu thông tin chi tiết tại: Sở VHTT&DL tỉnh Cao Bằng địa chỉ: Số 005, đường Nguyễn Du, phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng. Điện thoại: 026 855 752 và sẽ mua một bộ hồ sơ yêu cầu chào hàng với giá 300.000 đồng tiền Việt Nam (Ba trăm ngàn đồng).
    Thời gian bán hồ sơ yêu cầu chào hàng 08 h00 đến 16h30, ngày 23 tháng 11 năm 2009.
    Hồ sơ chào hàng phải được nộp đến Bên mời thầu chậm nhất là 9 h00 phút  ngày 04 tháng 12 năm 2009 tại địa chỉ số 005, đường Nguyễn Du, phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng.
    Hồ sơ chào hàng sẽ được mở vào hồi 9h30 phút  ngày 04 tháng 12 năm 2009 tại địa chỉ nêu trên.

                                                                                                         GIÁM ĐỐC
                
                                                                                                         Trần Hùng