Trang bị 01 xe 29 chỗ, hiệu: HUYNDAI – Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 – Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 – Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai mời chào hàng cạnh tranh gói thầu : Trang bị 01 xe 29 chỗ, hiệu: HUYNDAI. Dự án thuộc nhóm A

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan: Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.
  –  Địa chỉ: Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai        
  –  Điện thoại: 0612-225899  Số Fax: 0612-225897.
2. Tên dự án: Nhà máy Khí Điện Nhơn Trạch 2
3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm A
4. Tên chủ đầu tư:  Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.
5.Tên gói thầu:   Trang bị 01 xe 29 chỗ, hiệu: HUYNDAI.
B. Nội dung thông báo mời thầu:
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

Tên bên mời thầu: Công ty Cổ phần Điện lưc Dầu khí Nhơn Trạch 2.
Tên gói thầu: Trang bị 01 xe ô tô 29 chỗ, hiệu: HUYNDAI.
Tên dự án: Nhà máy Khí Điện Nhơn Trạch 2.
Nguồn vốn:  Chi phí sản xuất kinh doanh.
Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào ngày 26 tháng 11 năm 2009 đến ngày 07 tháng 12 năm 2009 (trong giờ hành chính).
Địa chỉ phát hành:  Văn phòng Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2, điện thoại 0612-225899, fax: 0612-226897.
Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 09 giờ, ngày 07 tháng 12 năm 2009 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.

 HSĐX sẽ được mở công khai vào 09 giờ, ngày 07 tháng 12 năm 2009, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2. Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

     Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2, kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở HSĐX vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                                                                                                                                   ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU
                                                                                                                                     K/T TỔNG GIÁM ĐỐC
  

                                                                                                                                            Phạm Cương