Gói thầu: Mua sắm thiết bị phục vụ lưu trữ truyền thống và bảo quản – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum.

Gói thầu: Mua sắm thiết bị phục vụ lưu trữ truyền thống và bảo quản – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum.

Thông báo mời chào hàng

    – Tên Bên mời thầu: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum.
    – Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị phục vụ lưu trữ truyền thống và bảo quản.
    – Tên dự án:
    – Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.
    – Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.
    – Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào ngày 04 tháng 12 năm (trong giờ hành chính).
    – Địa chỉ phát hành HSYC: số 102 U Re, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (điện thoại / fax: 060.862481 /  060.865067 ).
   – Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): số 102 U Re, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (điện thoại / fax: 060.862481 /  060.865067 ).
  – Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 7 giờ 30 (giờ Việt Nam), ngày 10 tháng 12 năm 2009.
Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào lúc: 08 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 10 tháng 12 năm 2009, tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum (số 102 U Re, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX, tới tham dự lễ mở HSĐX vào thời gian và địa điểm nêu trên.
                                            
                                                                            Kon Tum, ngày 04 tháng 12 năm 2009
                                                                         Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum
                                                                                              KT.GIÁM ĐỐC
                                                                                             PHÓ GIÁM ĐỐC

                                      
                                                                                              Võ Thanh Hải