Mua sắm trang thiết bị phục vụ quản lý Nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động – Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ quản lý Nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động; thuộc Dự án: Mua sắm hàng hoá, theo hình thức đấu thầu chào hàng cạnh tranh, sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

-Tên bên mời thầu: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ quản lý Nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động; thuộc Dự án: Mua sắm hàng hoá, theo hình thức đấu thầu chào hàng cạnh tranh, sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước.
Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia đấu thầu.
Các nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và mua hồ sơ mời thầu tại Văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La; Tổ 3 phường Chiềng Lề – Thành phố Sơn La – Tỉnh Sơn La; điện thoại 022.3852269; Fax 022.3855569 với một khoản tiền không hoàn lại là 100.000 Việt Nam đồng (Một trăm nghìn đồng chẵn) cho một bộ Hồ sơ mời chào hàng hoàn chỉnh.
Thời gian bán Hồ sơ mời chào hàng từ ngày 07 tháng 12 năm 2009 đến ngày 07 tháng 12 năm 2009 (theo giờ làm việc hành chính)
Hồ sơ chào hàng phải được chuyển đến Văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La chậm nhất là 08 giờ (giờ Việt Nam), ngày 14 tháng 12 năm 2009. 
HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 09 giờ (giờ Việt Nam), ngày 14 tháng 12  năm 2009 tại Văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La./.
 
Nơi nhận:                                                                                                    GIÁM ĐỐC
-Như trên;                                                                                                        (Đã ký)
-Lưu: VT, VP   
                                                                                                               Trần Xuân Nhiệm