Chào hàng cạnh tranh: Mua và lắp đặt 01 máy phát điện

Xí nghiệp Xăng dầu Hàng không miền Trung 290 – Nguyễn Văn Linh – Đà Nẵng Thông báo mời thầu gói thầu: Chào hàng cạnh tranh; Trong nước; Không sơ tuyển Mua và lắp đặt 01 máy phát điện

Tên dự án:Mua mới 01 máy phát điện dự phòng
Tên gói thầu:Mua và lắp đặt 01 máy phát điện
Nguồn vốn:
Vốn tự có của Công ty
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Xí nghiệp Xăng dầu Hàng không miền Trung 290 – Nguyễn Văn Linh – Đà Nẵng Điện thoại: 0511.3656901/902. Fax: 0511.3656904
02/12/2009
03/12/2009 đến 14/12/2009
0 (VND)
14/12/2009 09:00
14/12/2009 09:00