Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Thực hiện chương trìnnh Họp mặt điểm bán hàng khu vực TP.HCM – TT thông tin di động khu vực II

Trung tâm Thông tin di động Khu vực II mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Thực hiện chương trìnnh Họp mặt điểm bán hàng khu vực TP.HCM. Nguồn vốn : chi phí Họp mặt đại lý năm 2009 của Công ty Thông tin di động.

CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM TTDĐ KHU VỰC IIĐộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Số:          3508   /CN HCM 
Ngày   08   tháng 12 năm 2009
 
                               
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

–    Tên bên mời thầu: Trung tâm Thông tin di động Khu vực II
–    Tên gói thầu: Thực hiện chương trình Họp mặt điểm bán hàng khu vực TP.HCM
–    Tên dự án : Thực hiện chương trình Họp mặt điểm bán hàng khu vực TP.HCM.
–    Nguồn vốn : chi phí Họp mặt đại lý năm 2009 của Công ty Thông tin di động.
–    Hình thức : chào hàng cạnh tranh
–    Thời gian phát hồ sơ yêu cầu : từ 8h00 ngày 10/12/2009 đến 15h00 ngày 15/12/2009.
–    Hạn cuối tiếp nhận  hồ sơ đề xuất : trước 15h00 ngày 15/12/2009.
–    Địa điểm phát hồ sơ yêu cầu và nhận hồ sơ đề xuất: tại Chi nhánh TTDĐ Hồ Chí Minh ( phòng 701), địa chỉ: MM18 Trường Sơn, F14, Q10, Tp.HCM . Điện thọai : 38686142, Fax : 38686143.
–    Hồ sơ gửi phải đựng trong bao thư, dán kín, ngoài hồ sơ ghi rõ nội dung tên gói thầu: Chào hàng cạnh tranh thực hiện chương trình Họp mặt điểm bán hàng khu vực TP.HCM.

Nơi nhận :                                                                              KT.GIÁM ĐỐC
– Như trên ;                                                                            PHÓ GIÁM ĐỐC
– Lưu KH-BH&M, VT.                                                           
                                                                                             ĐẶNG HỒNG KỲ