Gói thầu số 1: Mua sắm và lắp đặt thiết bị tin học. Gói thầu số 2: Mua sắm phần mềm quản lý thông tin bệnh viện – Bệnh viện Đa khoa Khu vực An khê,Tỉnh Gia lai

Bệnh viện Đa khoa Khu vực An khê,Tỉnh Gia lai tổ chức đấu thầu :Gói thầu số 1: Mua sắm và lắp đặt thiết bị tin học. Gói thầu số 2: Mua sắm phần mềm quản lý thông tin bệnh viện.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Bệnh viện Đa khoa Khu vực An khê,Tỉnh Gia lai  tổ chức đấu thầu
1/ Gói thầu số 1: Mua sắm và lắp đặt thiết bị tin học
    – Nguồn vốn:   Sự nghiệp Y Tế năm 2009
    – Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh; Trong nước; không sơ tuyển
2/ Gói thầu số 2: Mua sắm phần mềm quản lý thông tin bệnh viện
    – Nguồn vốn:   Nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp ( Nguồn Thu viện phí)
    – Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh; Trong nước; không sơ tuyển
Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu cung cấp hàng hoá cho các gói thầu.
Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu c¸c gói thầu nêu trên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại : Phòng Tổ chức – Tài vụ, Bệnh viện Đa khoa Khu vực An Khê.
Địa chỉ: Tổ 2, Phường An Phú, Thị xã An khê, Tỉnh Gia Lai.
Điện thoại : 059.3533258   –   Fax : 059.3832238 
Thời gian bán HSMT ngày 11 tháng 12 năm 2009 (theo giờ làm việc hành chính).
HSDT phải được gửi kèm theo một bảo lãnh dự thầu trị giá là 3.000.000 đồng (Ba triệu VND )
  Hình thức bảo lãnh :  Tiền mặt hoặc bảo lãnh tại ngân hàng và phải được chuyển đến (địa chỉ nhận HSDT)chậm  nhất là 08 giờ 30 (giờ Việt nam) ngày 16 tháng.12 năm 2009
HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 9 giờ 00 (giờ Việt nam) ngày 16 tháng 12 năm 2009 Tại : Bệnh viện Đa khoa Khu vực An khê,Tỉnh Gia lai
Địa chỉ: Tổ 2, Phường An Phú, Thị xã An khê, Tỉnh Gia Lai.

                                                                                                ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU
                                                                                                  (Ghi rõ tên, chức danh)

                                                                                                       Ngô Chung Nghĩa