Mua sắm , may mặc quân phục Kiểm lâm năm 2009 – Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La mời thầu gói thầu : Mua sắm , may mặc quân phục Kiểm lâm năm 2009

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu : chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La
– Địa chỉ : Số 40 – Đường Lò Văn Giá – Thành phố Sơn La
– Điện thoại : 022.3854.458; Fax : 022.3857.636
– Tên gói thầu : Mua sắm , may mặc quân phục Kiểm lâm năm 2009
– Tên dự án : Mua sắm , may mặc quân phục Kiểm lâm năm 2009
– Nguồn vốn : Chi thường xuyên của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La.
– Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh
– Thời gian bán HSMT : từ 08 giờ 00 phút ngày 11 tháng 12 năm 2009 đến trước 08 giờ 00 ngày 15 tháng 12 năm 2009 ( Trong giờ hành chính). 15 ngày
– Địa điểm bán HSMT : Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La – Số 40 Đường Lò Văn Giá – Thành phố Sơn La , tỉnh Sơn La
– Giá bán 01 bộ HSMT : 300.000 VNĐ
– Địa điểm nhận HSDT : chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La – Số 40 – Đường Lò Văn Giá – Thành phố Sơn La tỉnh Sơn La
– Thời điểm đóng thầu : 08 giờ 00 phút ngày 15 tháng 12 năm 2009.
HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 08 giờ 00 phút ( giờ Việt Nam) ngày 15 tháng 12 năm 2009 tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La.
          Chi cục kiểm lâm tỉnh Sơn La kính mời đại diện của các Nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Nơi nhận                                                                                    CHI CỤC TRƯỞNG
– Như trên;
– Lưu TTV, TV, VT