Cung cấp tủ tài liệu cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước mời chào hàng: Cung cấp tủ tài liệu cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Nguồn vốn: nguồn kinh phí NSNN của Uỷ ban năm 2009.

                                 THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
–  Tên Bên mời chào hàng:  Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước 
–  Tên gói chào hàng: Cung cấp tủ tài liệu cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước
–  Nguồn vốn:  nguồn kinh phí NSNN của Uỷ ban năm 2009
–  Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh
– Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu chào hàng từ 8 giờ ngày 28/12/2009 đến 10 giờ, ngày  31/12/2009
– Địa điểm nhận Hồ sơ yêu cầu chào hàng và liên hệ tại Phòng Tài vụ Quản trị – Vụ Tài vụ Quản trị UBCKNN, 164 Trần Quang Khải – Hoàn Kiếm – Hà Nội   ĐT(04) 39347874
–  Địa chỉ nhận báo giá: tại Phòng Tài vụ Quản trị – Vụ Tài vụ Quản trị, UBCKNN 164 Trần Quang Khải – Hoàn Kiếm – Hà Nội,
 ĐT(04) 39347874 Fax: (04)39264869.  
– Thời điểm đóng thầu: 10 giờ, ngày   31/12/2009
   
      Báo giá của các đơn vị sẽ được mở công khai vào lúc 10 giờ 30, ngày   31/12/2009 tại tại Phòng Tài vụ Quản trị – Vụ Tài vụ Quản trị UBCKNN, 164 Trần Quang Khải – Hoàn Kiếm – Hà Nội.