Cung cấp thiết bị văn phòng năm 2009 – Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP Hà Nội

Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP Hà Nội mời chào hàng cạnh tranh gói thầu : Cung cấp thiết bị văn phòng năm 2009. Nguồn vốn: nguồn kinh phí NSNN năm 2009

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘICỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC HÀ NỘIĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:………/ QHKT-VP       Hà Nội, ngày   25   tháng   12   năm 2009

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

–  Tên Bên mời chào hàng:  Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP Hà Nội
–  Tên gói chào hàng: Cung cấp thiết bị văn phòng năm 2009
–  Nguồn vốn:  nguồn kinh phí NSNN năm 2009
–  Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh
– Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu chào hàng từ 8 giờ ngày 25/ 12/ 2009 đến 16 giờ, ngày  28/12/2009
– Địa điểm nhận Hồ sơ yêu cầu chào hàng và liên hệ tại Phòng Hành chính  Quản trị Tài vụ, 11C Cát Linh – Quận Đống Đa – Hà Nội   ĐT(04) 38234634
–  Địa điểm nhận Hồ sơ đề xuất: tại Phòng Hành chính Quản trị Tài vụ, 11C Cát Linh – Quận Đống Đa – Hà Nội   ĐT(04) 38234634; Fax: 38230074
– Thời điểm đóng thầu: 16 giờ 30 phút, ngày 28/12/2009
    
Hồ sơ đề xuất của các đơn vị sẽ được mở công khai vào lúc 8 giờ 30, ngày  29/12/2009 tại Phòng Hành chính Quản trị Tài vụ, 11C Cát Linh – Quận Đống Đa – Hà Nội

Nơi nhận:                                                                                               GIÁM ĐỐC SỞ
– Như trên;                                                                                         
– Lưu VP.