Cung cấp dịch vụ chăm sóc điểm bán lẻ TPHCM quý II năm 2010

Trung tâm Thông tin di động Khu vực II mời thầu gói thầu : cung cấp dịch vụ chăm sóc điểm bán lẻ TPHCM quý II năm 2010 . Nguồn vốn : chi phí bán hàng của Công ty Thông tin di động năm 2010.

CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM TTDĐ KHU VỰC IIĐộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Số:  589 /CN HCM   
Ngày  18 tháng 03 năm 2010
   
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

–    Tên bên mời thầu: Trung tâm Thông tin di động Khu vực II
–    Tên gói thầu: cung cấp dịch vụ chăm sóc điểm bán lẻ TPHCM quý II năm 2010 .
–    Nguồn vốn : chi phí bán hàng của Công ty Thông tin di động năm  2010.
–    Hình thức : chào hàng cạnh tranh
–    Thời gian phát hồ sơ yêu cầu : từ 7h30 ngày 25/ 03/2010 đến 16h00 ngày 25/ 03/2010.
–    Hạn cuối tiếp nhận  hồ sơ đề xuất : trước 16h00 ngày 31/03/2010.
–    Địa điểm phát hồ sơ yêu cầu và và nhận hồ sơ đề xuất : tại Chi nhánh Tp.HCM ( phòng 707) , địa chỉ: MM18 Trường Sơn, F14, Q10, Tp.HCM . Điện thọai : 8642635, Fax : 8662373
–    Hồ sơ gửi đựng trong bao thư, dán kín, ngòai hồ sơ ghi rõ nội dung tên gói thầu :“Chăm sóc điểm bán lẻ TPHCM quý II năm 2010″”
Nơi nhận  
Như trên                                                                                                                  KT.GIÁM ĐỐC
– Lưu CN                                                                                                                 PHÓ GIÁM ĐỐC


                                                                                                                                 Đặng Hồng Kỳ