Gói thầu “Mua sắm thiết bị Bếp ăn tập thể” – Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân mời thầu: gói thầu “Mua sắm thiết bị Bếp ăn tập thể” lấy từ nguồn chi phí mua sắm TSCĐ thông thường năm 2010 của Chi nhánh do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam cấp; theo hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước (01 túi hồ sơ).

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân.
– Tên gói thầu: gói thầu “Mua sắm thiết bị Bếp ăn tập thể”.
– Nguồn vốn: lấy từ nguồn chi phí mua sắm TSCĐ thông thường năm 2010 của Chi nhánh do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam cấp;
– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước (01 túi hồ sơ).
– Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu từ 8 giờ ngày 05 tháng 5 năm 2010 đến trước 9 giờ ngày 10 tháng 5 năm 2010 (trong giờ hành chính).
(Các đơn vị quan tâm cử cán bộ đến nhận Hồ sơ yêu cầu cần mang theo Giấy Giới Thiệu và Chứng minh thư nhân dân).
– Địa chỉ phát hành Hồ sơ đề xuất: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân.
    Địa chỉ: khu nội chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội (Phòng Tổ chức Hành chính tầng 5).
    Điện thoại: 04.38588720 – 04.22128718        Fax: 04.38585600
– Địa chỉ nhận Hồ sơ đề xuất: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân.
    Địa chỉ: khu nội chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội (Phòng Tổ chức Hành chính tầng 5).
    Điện thoại: 04.38588720 – 04.22128718        Fax: 04.38585600
– Thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ đề xuất: trước 9 giờ 00 ngày ngày 10/5/2010.
    Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân kính mời đại diện của các nhà thầu quan tâm đến nhận HSYC và nộp HSĐX vào thời gian và địa điểm nêu trên.
                                                                                                                                          GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
– Như đề gửi;
– Đơn vị tư vấn đấu thầu;
– Lưu VT, Hội đồng MSTS.                                                                                         Nghiêm Xuân Thành