Mời chào hàng gói thầu: Đầu tư xe ôtô ca từ 45 đến 52 chỗ – Công ty Cổ phần Dịch vụ và thương mại than Hòn Gai

Công ty Cổ phần Dịch vụ và thương mại than Hòn Gai mời chào hàng gói thầu: Đầu tư xe ôtô ca từ 45 đến 52 chỗ. Thuộc dự án : Duy trì mở rộng sản xuất năm 2010 Công ty CP DV&TM-THG. Nguồn vốn : Vay vốn thương mại và nguồn vốn huy động khác. Thời gian HSMT : Từ 8 giờ 00”(giờ Việt Nam) ngày 20 tháng 5 năm 2010 đến trước ngày 14 giờ ngày 26 tháng 5 năm 2010

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

 

– Tên bên mời thầu : Công ty Cổ phần Dịch vụ và thương mại than Hòn Gai

– Tên gói thầu  : Đầu tư xe ôtô ca từ 45 đến 52 chỗ .

– Tên dự án : Duy trì mở rộng sản xuất năm 2010 Công ty CP DV&TM-THG

– Nguồn vốn : Vay vốn thương mại và nguồn vốn huy động khác

– Hình thức đấu thầu : Rộng rãi chào hàng cạnh tranh trong nước

– Thời gian  HSMT : Từ 8 giờ 00”(giờ Việt Nam)  ngày 20  tháng 5 năm 2010 đến trước ngày 14 giờ (giờ Việt Nam)   ngày 26  tháng  5  năm 2010 ( theo giờ làm việc hành chính).

– Địa điểm bán HSMT : Số 8 Chu Văn An – Hồng Hải– TP Hạ Long – Quảng Ninh

– Điện thoại:             (84) 033.627.6518        ;         Fax:    (84) 033.3518940

– Giá bán 1 bộ HSMT: Giá bán 1 bộ HSMT: giá là: 1.000.000 VN đồng ( Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn, Việt đồng) theo địa chỉ: Phòng Kế toán – Thống kê. Công ty  cổ phần dịch vụ và thư­ơng mại than Hòn Gai

– Địa chỉ nhận HSMT: Số 8 Chu Văn An – Hồng Hải– TP Hạ Long – Quảng Ninh

– Thời điểm đóng thầu: Chậm nhất trước 14 giờ (giờ Việt ) ngày 26 tháng  5  năm 2010.

     Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào14 giờ (giờ Việt Nam) ngày 26 tháng 5  năm 2010.Tại văn phòng Công ty cổ phần dịch vụ và thư­ơng mại than Hòn Gai.

         Công ty cổ phần dịch vụ và thư­ơng mại than Hòn Gai. Kính mời đại diện các nhà thầu tới tham dự mở thầu vào thời gian và địa điểm đã nêu trên.

                                                Hạ Long, ngày 15 tháng 5 năm 2010

                                                                        GIÁM ĐỐC CÔNG TY

       

 

                                                                              Vũ Văn Chuyên