Cung cấp quà tặng cho chương trình chăm sóc thường niên đại lý, điểm giao dịch tại chi nhánh TP.HCM từ tháng 06/2010 đến tháng 12/2010 – Trung tâm Thông tin di động Khu vực II

Trung tâm Thông tin di động Khu vực II mời chào hàng gói thầu: Cung cấp quà tặng cho chương trình chăm sóc thường niên đại lý, điểm giao dịch tại chi nhánh TP.HCM từ tháng 06/2010 đến tháng 12/2010. Nguồn vốn: chi phí bán hàng của Công ty Thông tin di động năm 2010. Thời gian phát hồ sơ yêu cầu : từ 7h30 ngày 20 / 05 /2010 đến 16h00 ngày 24/05/2010.

CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM TTDĐ KHU VỰC IIĐộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Số:    1338    /CN HCM   Ngày   19   tháng   05  năm 2010
   
PHIẾU ĐĂNG KÝ
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH–    Tên bên mời thầu: Trung tâm Thông tin di động Khu vực II
–    Tên gói thầu: Cung cấp quà tặng cho chương trình  chăm sóc thường niên đại lý, điểm giao dịch tại chi nhánh TP.HCM từ tháng 06/2010 đến tháng 12/2010.
–    Tên dự án : Cung cấp quà tặng cho chương trình  chăm sóc thường niên đại lý, điểm giao dịch tại chi nhánh TP.HCM từ tháng 06/2010 đến tháng 12/2010.
–    Nguồn vốn: chi phí bán hàng của Công ty Thông tin di động năm  2010.
–    Hình thức : chào hàng cạnh tranh.
–    Thời gian phát hồ sơ yêu cầu : từ 7h30 ngày  20 / 05 /2010 đến 16h00 ngày    24/ 05 /2010.
–    Hạn cuối tiếp nhận  hồ sơ đề xuất : trước 16h00 ngày   25/ 05 /2010.
–    Địa điểm phát hồ sơ yêu cầu và và nhận hồ sơ đề xuất : tại Chi nhánh TTDĐ Tp.HCM ( phòng 707) , địa chỉ: MM18 Trường Sơn, F14, Q10, Tp.HCM . Điện thọai : 08. 38642635, Fax : 08. 38662373
–    Hồ sơ gửi đựng trong bao thư, dán kín, ngòai hồ sơ ghi rõ nội dung tên gói thầu :“Chào hàng cạnh tranh cung cấp quà tặng cho chương trình  chăm sóc thường niên đại lý, điểm giao dịch tại chi nhánh TP.HCM từ tháng 06/2010 đến tháng 12/2010”

Nơi nhận :                                                                                                                        KT.GIÁM ĐỐC
– Như trên                                                                                                                       PHÓ GIÁM ĐỐC
– Lưu CN   

                                                                                                                                       ĐẶNG HỒNG KỲ