Mời chào hàng mua sắm máy Photocopy năm 2010 – Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Nghệ An

Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Nghệ An mời chào hàng gói thầu Mua sắm máy Photocopy năm 2010 thuộc dự án : Mua sắm tài sản năm 2010 3. Loại dự án : Mua sắm thường xuyên. Thời gian phát hành HSYC chào hàng : từ 8 giờ 00 ngày 31/ 05/ 2010 đến 8 giờ 00 ngày 06/ 6/2010. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ báo giá (Đóng thầu): chậm nhất là 13 giờ 30 ngày 06/ 6/2010 tại Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Nghệ An.

 VIỆN KIỂM NHÂN DÂN SÁT TỐI CAO  
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:   36  VKSNA- VP
Ngày 24  tháng 05  năm 2010

                        
 THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
                                       
A. Thông tin chung :
1. Tên cơ quan : Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Nghệ An.
    – Địa chỉ : Đại lộ V.I. Lê Nin – Thành Phố Vinh – Nghệ An.
    – Điện thoại : 0383 842888
2. Tên dự án : Mua sắm tài sản năm 2010
3. Loại dự án : Mua sắm thường xuyên.
4. Tên chủ đầu tư : Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Nghệ An.
5. Tên gói thầu  đăng ký thông báo mời chào hàng : Mua sắm máy Photocopy năm 2010.

B. Nội dung thông báo mời chào hàng cạnh tranh 
    – Tên bên mời thầu : Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Nghệ An.
    – Tên gói thầu : Mua sắm máy Photocopy năm 2010
    – Nguồn vốn : Ngân sách Trung ương.
    – Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước.
    – Phương thức đấu thầu : một túi hồ sơ
    – Phương thức hợp đồng : trọn gói
    – Thời gian phát hành HSYC chào hàng : từ 8 giờ 00 ngày 31/ 05/ 2010 đến 
8 giờ 00 ngày 06/ 6 / 2010 ( trong giờ hành chính ).
    – Địa chỉ phát hành HSYC chào hàng: Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Nghệ An.
    – Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ báo giá (Đóng thầu): chậm nhất là 13 giờ 30 ngày    06/ 6/2010 tại Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Nghệ An.
    – Mở thầu : 14 giờ 00 ngày 06/ 6 /2010 tại Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Nghệ An.
                                                                              
Nơi nhận:                                                                                                             TL/ VIỆN TRƯỞNG,
– Như trên                                                                                                          KT/ chánh văn phòng
– Lưu Hsơ                                                                                                          Phó chánh văn phòng
– VT- KT


                                                                                                                              Nguyễn Quốc Ấn