Mua áo đồng phục cho CTV, ĐĐV, GDVSK; áo mưa, mũ bảo hiểm xe máy và trang phục biểu diễn cho ca cảnh chèo – Ban quản lý dự án phòng chống HIV/AIDS Thái Bình

Ban quản lý dự án phòng chống HIV/AIDS Thái Bình mời chào hàng gói thầu số 02-2010/WB – TB: Mua áo đồng phục cho CTV, ĐĐV, GDVSK; áo mưa, mũ bảo hiểm xe máy và trang phục biểu diễn cho ca cảnh chèo. Sử dụng nguồn ngân sách do Ngân hàng Thế giới tài trợ

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

Tên Bên mời thầu: Ban quản lý dự án phòng chống HIV/AIDS Thái Bình
Tên gói thầu: Gói thầu số 02-2010/WB – TB: Mua áo đồng phục cho CTV, ĐĐV, GDVSK; áo mưa, mũ bảo hiểm xe máy và trang phục biểu diễn cho ca cảnh chèo.   
Tên dự án  : Dự án phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam
Nguồn vốn: Do Ngân hàng Thế giới  tài trợ
Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
Thời gian phát hành HSYC chào hàng vào ngày   01   tháng  6  năm 2010 đến ngày   8  tháng   6   năm 2010(trong giờ hành chính).
Địa chỉ phát hành: Ban quản lý dự án phòng  chống HIV/AIDS tỉnh Thái Bình
Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất ( báo giá ) : chậm nhất là trước 9h00 , ngày 8 tháng  6  năm 2010 tại Văn phòng Ban quản lý dự án phòng chống HIV/AIDS tỉnh Thái Bình.

HSĐX sẽ được mở công khai vào 14 giờ(giờ Việt Nam), ngày  8   tháng  6   năm 2010 tại Văn phòng Ban quản lý dự án phòng chống HIV/AIDS tỉnh Thái Bình.

       Ban quản lý dự án phòng chống HIV/AIDS tỉnh Thái Bình kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất tới tham dự lễ mở hồ sơ đề xuất vào thời gian và địa điểm nêu trên.
                                                                                                                       Thái Bình, ngày   28     tháng    5   năm 2010     
                                                                                                                                          BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
                                                                                                                                   P.C HIV/AIDS TỈNH THÁI BÌNH