Cung cấp các loại xe máy chuyên dùng gồm 01 xe lu rung 3 bánh

Đoạn Quản Lý CTGT Bình Thuận tổ chức chào hàng cạnh tranh các gói thầu “Cung cấp các loại xe máy chuyên dùng gồm 01 xe lu rung 3 bánh mới 100%, 01 xe lu 3 bánh sắt đã qua sử dụng ≥ 70%” . Kính mời tất cả các nhà thầu có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham dự.

SỞ GTVT BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đoạn Quản Lý CTGT Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Số:    199 /TB-TV Phan Thiết, ngày  01   tháng 6   năm 2010
        MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Đoạn Quản Lý CTGT Bình Thuận tổ chức chào hàng cạnh tranh các gói thầu “Cung cấp các loại xe máy chuyên dùng gồm 01 xe lu rung 3 bánh mới 100%, 01 xe lu 3 bánh sắt đã qua sử dụng  ≥ 70%”
Kính mời tất cả các nhà thầu có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham dự.
Mọi thông tin xin liên hệ:
– Đoạn Quản Lý Công trình Giao thông Bình Thuận
– Địa chỉ: 62 Trần Quý Cáp, bến xe nam thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
– Điện thoại: 062-817691 hoặc 062-816942           Fax: 062-819036
Hồ sơ yêu cầu: sẽ được phát miễn phí từ ngày 01 tháng 6 năm 2010 đến  ngày 11 Tháng 6 năm 2010 (trong giờ hành chính).
Hạn chót nhận hồ sơ đề xuất: vào lúc 17 giờ 00 ngày  11  / 6 / 2010
Kính mời các nhà thầu tham dự cuộc họp tiếp nhận Hồ sơ được tổ chức tại văn phòng Đoạn Quản Lý CTGT Bình Thuận số 62 Trần Quý Cáp, bến xe nam thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận vào lúc  14 giờ 00 ngày 14 / 6  /2010 .
Lưu ý: Mang theo giấy giới thiệu của Doanh nghiệp hoặc Công ty khi đến làm việc với Đoạn Quản Lý CTGT Bình Thuận./.
Nơi nhận:                                                                                                                       Giám Đốc
– Như trên    (Đã ký)
– Lưu TC, KH, TV(2)

    Nguyễn Công Danh