Chào hàng cạnh tranh cung ứng văn phòng phẩm, sách giáo khoa – huyện Bát Xát, Lào Cai

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai mời chào hàng cung ứng văn phòng phẩm, sách giáo khoa cấp cho học sinh năm học 2010. Thời gian phát hành HSYC: 08h00 ngày 07 tháng 7 năm 2010. Hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Trước 08 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 7 năm 2010

                                                     THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
– Địa chỉ: Thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
– Điện thoại: 020 3783.159        fax: 020 3.783.190.
2. Tên dự án: Chương trình mục tiêu Quốc gia GD&ĐT 2010.
3. Loại dự án: dự án thuộc nhóm C
4. Tên chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bát Xát.
5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Cung ứng văn phòng phẩm, sách giáo khoa cấp cho học sinh năm học 2010.
B. Nội dung thông báo mời thầu
                               THÔNG BÁO CHÀO HÀNG

– Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bát Xát.
– Tên gói thầu:  Cung ứng văn phòng phẩm, sách giáo khoa cấp cho học sinh năm học 2010
– Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu Quốc gia Giáo dục 2010.
– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
– Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: 08h00 ngày 07 tháng 7 năm 2010 (trong giờ hành chính).
– Địa chỉ phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bát Xát.
– Địa chỉ: Thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
– Điện thoại: 020 3783.159        fax: 020 3.783.190.
– Hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Trước 08 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 7 năm 2010 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai./.

                                                                                                 Lào Cai, ngày 02  tháng 7 năm 2010
                                                                                                                   Trưởng phòng

                                                                                                                   Vũ Quốc Ngọc