Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hà Nội mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Cung cấp thiết bị văn phòng năm 2010

Mời chào hàng gói thầu: Cung cấp thiết bị văn phòng năm 2010 – Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hà Nội. Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu chào hàng từ 8 giờ 30 phút ngày 28/09/2010 đến 16 giờ, ngày 04/10/2010. Thời điểm đóng thầu: 16 giờ 30 phút, ngày 06/10/2010       UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ QUY HOẠCH  KIẾN TRÚC HÀ NỘI                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
        Số: 502 / QHKT-VP
                                                                                   Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2010

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

–  Tên Bên mời chào hàng:  Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP Hà Nội
–  Tên gói chào hàng: Cung cấp thiết bị văn phòng năm 2010
–  Nguồn vốn:  nguồn kinh phí NSNN năm 2010
–  Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh
– Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu chào hàng từ 8 giờ 30 ph ngày 28/ 9/ 2010 đến 16 giờ, ngày  4/10/2010
– Địa điểm nhận Hồ sơ yêu cầu chào hàng và liên hệ tại Văn phòng Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, 11C Cát Linh – Quận Đống Đa – Hà Nội; ĐT(04) 38234634
–  Địa điểm nhận Hồ sơ đề xuất: tại Văn phòng Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, 11C Cát Linh – Quận Đống Đa – Hà Nội; ĐT(04) 38234634
– Thời điểm đóng thầu: 16 giờ 30 phút, ngày 6/10/2010
   
Hồ sơ đề xuất của các đơn vị sẽ được mở công khai vào lúc 9 giờ 30, ngày 8/10/2010 tại Văn phòng Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, 11C Cát Linh – Quận Đống Đa – Hà Nội.

Nơi nhận:                                                                            
KT/ GIÁM ĐỐC SỞ
– Như trên;                                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC
– Lưu VP.

                                                                                                    Vũ Tuấn Định