Công ty Điện Toán và Truyền Số Liệu mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Tư vấn ý tưởng kịch bản và thực hiện sản xuất phim quảng cáo gói dịch vụ MobileVNN

Công ty Điện Toán và Truyền Số Liệu mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Tư vấn ý tưởng kịch bản và thực hiện sản xuất phim quảng cáo gói dịch vụ MobileVNN. Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 11 tháng 10 năm 2010 đến ngày 18 tháng 10 năm 2010 (trong giờ hành chính). Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước ngày18 tháng 10 năm 2010

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

A.Thông tin chung:
1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: CÔNG TY ĐIỆN TOÁN VÀ TRUYỀN SỐ LIỆU
          Địa chỉ: Toà nhà Internet, lô 2A, làng Quốc tế Thăng Long, Dịch Vọng, Cầu Giấy.
          Điện thoại: 04. 3793 0599        Fax: 04. 3793 0499
2. Tên dự án: Tư vấn ý tưởng kịch bản và thực hiện sản xuất phim quảng cáo gói dịch vụ MobileVNN.
3. Loại dự án: Dự án, dự toán khác.
4. Tên chủ đầu tư: Công ty Điện toán và Truyền số liệu.
5. Tên gói thầu: Tư vấn ý tưởng kịch bản và thực hiện sản xuất phim quảng cáo gói dịch vụ MobileVNN
B. Nội dung thông báo mời chào hàng
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
  – Tên Bên mời thầu: Công ty Điện toán và Truyền số liệu
   – Tên dự án: Tư vấn ý tưởng kịch bản và thực hiện sản xuất phim quảng cáo gói dịch vụ MobileVNN.
   – Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh
   – Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước
   – Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 11 tháng 10 năm 2010 đến ngày  18 tháng 10 năm 2010 (trong giờ hành chính).
   – Điạ chỉ phát hành: Công ty Điện toán và Truyền số liệu – Toà nhà Internet, lô 2A, làng Quốc tế Thăng Long, Dịch Vọng, Cầu Giấy.
   – Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước ngày18 tháng 10 năm 2010 tại: Phòng Kinh doanh, Công ty Điện toán và Truyền số liệu, toà nhà Internet, lô 2A, làng Quốc tế Thăng Long, Dịch Vọng, Cầu Giấy.                                                         

                                                                                                                  Hà Nội, ngày 08  tháng 10 năm 2010
                                                                                                                                 KT. GIÁM ĐỐC
                                                                                                                                 PHÓ GIÁM ĐỐC




                                                                                                                              HOÀNG MINH CƯỜNG