Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai có kế hoạch tổ chức đấu thầu cạnh tranh theo luật đấu thầu đối với các gói thầu: Mua sắm bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên, bảng chống lóa, bàn ghế hội trường.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai có kế hoạch tổ chức đấu thầu cạnh tranh theo luật đấu thầu đối với các gói thầu: Mua sắm bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên, bảng chống lóa, bàn ghế hội trường.     UBND HUYỆN BẮC HÀ                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Số:     / TB-PGD&ĐT                                               Bắc Hà, ngày 15 tháng 10 năm 2010


THÔNG BÁO MỜI THẦU

         Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai có kế hoạch tổ chức đấu thầu cạnh tranh theo luật đấu thầu đối với các gói thầu: Mua sắm bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên, bảng chống lóa, bàn ghế hội trường.
         + Nguồn vốn: Sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2010.
          + Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi  (Trong nước)
        Bên mời thầu mời các nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đến gói thầu nêu trên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết
        Phòng giáo dục và Đào tạo Bắc Hà
        Thị trấn Bắc Hà – huyện Bắc Hà – tỉnh Lào Cai
        Điện thoại số: 020880227 số Fax: 020 880942
         + Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: 07h30 phút ngày 25 tháng 10 năm 2010 (trong giờ hành chính)
         + Địa chỉ phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai.
          + Hạn cuối cùng nhận hồ sơ đề xuất trước 8h ngày 10 tháng 11 năm 2010, hồ sơ dự thầu được nộp trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai


                                                                                         K/T . Trưởng phòng

                           

                                                                                               Nguyễn Thị Đông