Ban QLDA PTNT thủy sản Quảng Bình kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện và có nhu cầu tham dự chào hàng cạnh tranh Gói thầu TB: Mua sắm thiết bị, hệ thống liên lạc, cứu sinh cho dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Gianh, huyện Bố Trạch, Quảng Bình

Ban QLDA PTNT thủy sản Quảng Bình kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện và có nhu cầu tham dự chào hàng cạnh tranh Gói thầu TB: Mua sắm thiết bị, hệ thống liên lạc, cứu sinh cho dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Gianh, huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Thời gian phát hành HSYC chào hàng cạnh tranh vào ngày 21 tháng 10 năm 2010 đến ngày 26 tháng 10 năm 2010 (trong giờ hành chính). Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ báo giá: Trước 14 giờ 00, ngày 27 tháng 10 năm 2010

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Chính Phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản vay tín dụng của Hiệp hội phát triển Quốc tế IDA (Ngân hàng thế giới) cho Dự án Quản lý rủi ro thiên tai (Cr.4114-VN). Một phần của khoản tín dụng này sẽ được dành chi trả cho các chi phí hợp lệ của Hợp đồng mua thiết bị, hệ thống liên lạc, cứu sinh.
    Căn cứ quyết định số 133/SNN ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Bình (Chủ đầu tư) về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu mời chào hàng cạnh tranh; Quyết định số 369/QĐ-SNN ngày 24/8/2010 của Sở Nông Nghiệp & PTNT v/v hủy kết quả đấu thầu và Tổ chức chào hàng cạnh tranh lại Gói thầu TB: Mua sắm thiết bị, hệ thống liên lạc, cứu sinh cho Dự án:Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Gianh.
    Thay mặt cho Chủ đầu tư Ban QLDA PTNT thủy sản Quảng Bình kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện và có nhu cầu  tham dự chào hàng cạnh tranh Gói thầu TB: Mua sắm thiết bị, hệ thống liên lạc, cứu sinh cho dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Gianh, huyện Bố Trạch, Quảng Bình.
Nguồn vốn: 90% giá trị gói thầu được thanh toán từ phần vốn vay của Ngân hàng thế giới và 10% từ nguồn vốn Ngân sách đối ứng của Nhà nước.
Nhà thầu có nguyện vọng tham gia chào hàng có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Văn phòng Ban Quản lý PTNT thủy sản.
+ Địa chỉ: 12 Dương Văn An, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
+ Điện thoại: 052 3823361.
+ Fax:      052 3828352.
– Nhà thầu sẽ được cấp một bộ Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh miễn phí,
thời gian phát hành HSYC chào hàng cạnh tranh vào ngày 21 tháng 10 năm 2010  đến ngày 26 tháng 10 năm 2010 (trong giờ hành chính).
– Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ báo giá: Trước  14 giờ 00, ngày 27 tháng 10 năm 2010   tại Văn phòng Ban QLDA PTNT thủy sản, 12 Dương Văn An, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, HSBG sẽ được mở công khai vào14 giờ 30 cùng ngày.
Ban QLDA PTNT thủy sản kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSBG tới tham dự lễ mở HSBG vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                                                                            BAN QLDA PTNT THUỶ SẢN QUẢNG BÌNH
                                                                                                 TRƯỞNG BAN


             
    
                                                                                                   Trần Thanh Hải