Trung tâm y tế huyện CưMgar, Thị trấn Quảng phú -huyện CưMgar – tỉnh Đắk Lắk thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 04: Mua sắm trang thiết bị y tế Trung tâm y tế.

Trung tâm y tế huyện CưMgar, Thị trấn Quảng phú -huyện CưMgar – tỉnh Đắk Lắk thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 04: Mua sắm trang thiết bị y tế Trung tâm y tế. Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 10 tháng 11 năm 2010 đến ngày 15 tháng 11 năm 2010 (trong giờ hành chính)

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

1.Tên Bên mời thầu: Trung tâm y tế huyện CưMgar.
2.Tên gói thầu:  Gói thầu số 04: Mua sắm trang  thiết bị y tế Trung tâm y tế Huyện
3.Tên dự án: Mua sắm tài sản, trang thiết bị y tế của ngành y tế tỉnh Đắk Lắk năm 2010
4.Nguồn vốn:  Ngân sách Nhà nước.
5.Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.
6.Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 10 tháng 11 năm 2010 đến ngày 15 tháng 11 năm 2010 (trong giờ hành chính)1.
7.Địa chỉ phát hành: Trung tâm y tế huyện CưMgar  – Thị trấn Quảng phú -huyện CưMgar  – tỉnh Đắk Lắk (0500 3534.237)
8.Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 08h00 giờ, ngày 15 tháng 11 năm 2010 tại địa chỉ trên

                                                                                                 CưMgar, ngày 09  tháng 11 năm 2010
                                                                                                                     GIÁM ĐỐC

        

                    
                                                                                                                  BS. Lê Văn Duyên