Trung tâm y tế huyện Mang Yang, Gia Lai thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2010.

Trung tâm y tế huyện Mang Yang, Gia Lai thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2010. Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 7h ngày 02 tháng 12 năm 2010 đến 17h 10’ ngày 6 tháng 12 năm 2010 ( trong giờ hành chính).

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
          –  Tên bên mời thầu:   Trung tâm y tế huyện Mang Yang.
          –  Tên gói thầu:     Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2010.
          –  Tên dự án :        Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2010.
          –   Nguồn vốn:        Ngân sách huyện năm 2010.
          –   Hình thức lựa chọn nhà thầu :   Chào hàng cạnh tranh rộng rãi.
          –   Thời gian phát hành HSYC chào hàng:  từ 7h  ngày  02   tháng  12  năm 2010 đến  17h 10’ ngày  6   tháng  12   năm 2010 ( trong giờ hành chính).
           –  Địa chỉ phát hành :  Tại phòng TC – HC Trung tâm y tế huyện Mang Yang.
           –   Địa chỉ:   Thị trấn Kon Dơng – huyện Mang Yang.
           –   Điện thoại:   059.2218.210   –     Fax: 059 3839419.
           –   Email:    thanhytmy@gmail.com
           –   Hạn cuối nhận HSĐX : Trước 17h15’ ngày 6 tháng 12 năm 2010 tại phòng TC – HC Trung tâm y tế huyện Mang Yang.
                                                                              Mang Yang ngày   25   tháng  11  năm 2010.
                                                                                                               Giám đốc


                                                               
                                                                                                        BS. Lý Minh Sơn