Sở Nội Vụ tỉnh Lào Cai thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu Mua sắm trang thiết bị triển khai thực hiện hệ thống Giám sát – Đánh giá (M&E) Chương trình cải cách hành chính tỉnh Lào Cai.

Sở Nội Vụ tỉnh Lào Cai thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu Mua sắm trang thiết bị triển khai thực hiện hệ thống Giám sát – Đánh giá (M&E) Chương trình cải cách hành chính tỉnh Lào Cai. Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 8h ngày 07 tháng 12 năm 2010 đến 17giờ ngày 09 tháng 12 năm 2010

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
– Tên cơ quan: Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai.
– Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị triển khai thực hiện hệ thống Giám sát – Đánh giá (M&E) Chương trình cải cách hành chính tỉnh Lào Cai.
– Tên dự án: Chương trình quản trị Nhà nước và CCHC tỉnh Lào Cai giai đoạn 2007 – 2011.
– Nguồn vốn: Kinh phí thực hiện Chương trình cải cách hành chính năm 2009 chưa sử dụng hết chuyển sang năm 2010.
– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.
– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 8h ngày 07 tháng 12 năm 2010 đến 17giờ ngày 09 tháng 12 năm 2010.
– Địa chỉ phát hành: Phòng Cải cách hành chính – Sở Nội vụ Lào Cai, số 262 đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai. Điện thoại: 020.3845.455. Fax: 0203.845.455.
– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 17 giờ ngày 09 tháng 12 năm 2010.
– HSĐX sẽ được mở công khai vào 9h ngày 10 tháng 12 năm 2010 tại Phòng Cải cách hành chính – Sở Nội vụ Lào Cai, số 262 đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

                                                                                               Ngày 6  tháng 12 năm 2010
                                                                                                Đại diện hợp pháp cơ quan
                                                                                                           GIÁM ĐỐC
                                                                                                        Lê Quang Tuyến