Văn phòng HĐND&UBND huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn thông báo mời thầu gói thầu Mua 01 ô tô phục vụ công tác của UBND huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

Văn phòng HĐND&UBND huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn thông báo mời thầu gói thầu Mua 01 ô tô phục vụ công tác của UBND huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ ngày 22 tháng 02 năm 2011 đến ngày 17 tháng 3 năm 2011 (trong giờ hành chính).

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

Tên Bên mời thầu: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.
Tên gói thầu: Mua 01 ô tô phục vụ công tác của UBND huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.
Tên dự án: Mua 01 ô tô phục vụ công tác của UBND huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ ngày 22 tháng  02  năm  2011 đến ngày 17 tháng  3 năm 2011 (trong giờ hành chính).
Thời gian mở thầu: 10 giờ 00 phút ngày 17 tháng 3 năm 2011.
Mua hồ sơ yêu cầu: Mua trực tiếp, số tiền là 1.000.000 đồng./ bộ.
Tiền đặt cọc tham gia đấu thầu:  20.000.000 đồng.
Địa chỉ phát hành: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.
Địa điểm nhận hồ sơ yêu cầu: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.
Địa điểm mở thầu: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.
     Điện thoại: 025 3883 072             Fax: 025 3883 344
Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 8 giờ, ngày 17 tháng 03 năm 2011 tại Văn phòng HĐND&UBND huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn./.

Nơi nhận:                                                                                             
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
– Như kính gửi;                                                                                              PHÓ VĂN PHÒNG
– CPVP;
– Phòng TCKH;
– Lưu VP.

                                                                                                                         Nguyễn Như Bình